Visie & kernwaarden

Dansschool Exentric werd opgericht omwille van het ontbreken van een kwaliteitsvolle recreatieve dansopleiding in onze gemeente. De kennis, de kwaliteiten en het enthousiasme waren al aanwezig, maar er moest nog gezocht worden naar een geschikt platform. Van hieruit werd de vzw dansschool Exentric opgericht met als primaire functie het organiseren van danslessen voor verschillende leeftijden, op verschillende niveaus en in verschillende stijlen. Binnen dansschool Exentric heerst er een familiale organisatiecultuur. De dansschool is een werking waarin verschillende mensen met dezelfde passie nl. dans samenkomen en samenwerken. De werkingsstructuur bestaat uit een bestuursorgaan (de raad van bestuur) en een werkingsorgaan (de danscoaches). Samen staan zij garant voor de uitwerking van het dansaanbod en het nastreven van de doelstellingen.

Als dansschool stelden we onszelf de vraag wat een goed dansaanbod voor ons is. Het resultaat hiervan is het waardenkader/de waardenroos van dansschool Exentric. Dit waardenkader stelt dat kwaliteit binnen ons aanbod vooropgesteld wordt, met oog voor relatie en maatschappelijke noodzaak. Deze drie termen zijn de kapstokken waaraan we de waarden die wij als dansschool belangrijk vinden ophangen. De waardenroos valt klokgewijs te lezen:

Kwaliteit staat voor voldoende kennis hebben van dans, lessen afstemmen op de doelgroep waarmee er gewerkt wordt en originaliteit. Relatie staat voor de houding die wij als organisatie innemen t.a.v. onze medewerkers, maar ook de houding die een coach inneemt t.a.v. de leden en omgekeerd. Dit is een houding die vertrekt vanuit eerlijkheid, openheid en respect. De coach zorgt voor een persoonsgerichte aanpak in de lessen.  Maatschappelijke noodzaak staat voor het feit dat wij als dansschool een plaats innemen binnen een maatschappelijk kader. Wij willen hierin een breed aanbod voorzien aan een eerlijke, betaalbare prijs. Als dansschool staan we achter deze waarden die in een specifieke dynamiek t.o.v. elkaar staan. We kunnen deze dan ook terugvinden in de dagdagelijkse praktijk.

Vanuit dit waardekader wordt de werking en uitbreiding van de dansschool continu getoetst. Als dansschool zijn wij ambitieus en dromen wij van uitbreiding. Deze uitbreiding moet echter kwalitatief gebeuren met oog voor relatie en het maatschappelijk kader waarbinnen we ons bewegen.

Waardenroos Dansschool Exentric

Doelstellingen

Binnen onze dansschool werken wij met drie vaste doelstellingen, waarbij wij jaarlijks 1 tot maximum 2 nieuwe doelstellingen formuleren die voor dat werkingsjaar onze prioriteit zal/zullen zijn. Op deze manier bewaken we ons basisaanbod, verliezen wij ons niet in grootheidswaanzin en hebben we oog voor detail. Het bestuur komt voor elk nieuw werkingsjaar samen om het nieuwe seizoen voor te bereiden, doelstellingen te formuleren en een actieplan op te stellen. Dit gebeurt altijd met de drie hoofddoelstellingen in het achterhoofd en met oog op een verdere kwalitatieve uitbouw van de dansschool.

De drie hoofddoelstellingen luiden als volgt:

  1. Wij bieden een kwalitatief, betaalbaar dansaanbod voor jong en oud.
  2. Wij geven jonge mensen de kans om zich te ontwikkelen als danscoach.
  3. Wij bieden onze dansers zoveel mogelijk kansen waarbij plezier voor dans op de eerste plaats staat.

Extra doelstelling 2022:
– Uitbreiding wedstrijdteams en balletafdeling.

 

Aanbod

Dansschool Exentric voorziet een gevarieerd dansaanbod in verschillende stijlen, voor verschillende leeftijden en op meerdere niveaus. Wij bieden lessen aan voor dansers van 3 jaar tot en met +30. Deze danslessen worden afgestemd en aangepast naargelang de leeftijd. Los daarvan wordt er ook een onderverdeling gemaakt op basis van stijl en niveau. Onze dansschool biedt de volgende dansstijlen aan: kleuterdans, kidsdance, modern/jazz en urban. Hiernaast zijn er ook enkele lessen waarin deze stijlen elkaar tegemoetkomen en waarin dansers eveneens klassieke technieken aangeboden krijgen (combokids en technieklessen). Op deze manier bieden we al onze dansers een stevige basis. Voor zij die toch net iets meer willen/kunnen en al over een goede basistechniek beschikken, bieden we ook niveaugroepen aan voor al onze leden ouder dan 10 jaar. Dankzij deze niveaugroepen kunnen deze dansers meer trainen en op een hoger niveau. Voor dansers die graag op competitieniveau dansen, zijn er de moderne dansteams (12-26 jaar).  Met dit ruim aanbod proberen we tegemoet te komen aan een brede vraag en zorgen we dat er voor elke danser wat wils is.

Kwaliteitsbewaking

De dansschool bestaat uit een groot, divers team. Elke lesgeefster krijgt de vrijheid om een eigen stempel te drukken op de groep die zij dat jaar begeleidt. Dit houdt in dat het bestuur een kader van autonomie geeft aan onze coaches waarbinnen zij zich kunnen bewegen. Om dit kader vorm te geven en de kwaliteit van onze dansschool en danslessen te bewaken, wordt er gebruik gemaakt van een evaluatie-en vormingsbeleid. Dit wordt opgevolgd en bijgestuurd door het bestuur.